Λογοθεραπεία στο Σπίτι

Αξιοποιούμε τους πόρους του παιδιού και τις οικογένειας

Για την οικογένεια που δεν μπορεί να μετακινηθεί αλλά κυρίως για το παιδί που έχει ανάγκη τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του σπιτιού για θεραπευτικούς λόγους, η υπηρεσία “λόγος για όλους” υποστηρίζει το παιδί στον χώρο του. Επιπροσθέτως, με την υλοποίηση προγραμμάτων που εμπλέκουν συστηματικά τους γονείς στη θεραπευτική διαδικασία, επιταχύνεται η εμπέδωση και γενίκευση δεξιοτήτων και αλλαγών.

Λογοθεραπεία στο Σπίτι

Γονιοσ θεραπευτησ

Οι γονείς είναι οι “ειδικοί” στο παιδί τους. Μπορούν να λειτουργήσουν με τρόπο που ενισχύει την επικοινωνία και προάγει τη γλωσσική ανάπτυξη. Αξιοποιούμε το δυναμικό τους. Τους υποστηρίζουμε να γίνουν οι φορείς σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη και τη θεραπεία του παιδιού. Τους εμπλέκουμε σε δομημένες δραστηριότητες στο σπίτι και παρέχουμε την υποστήριξη και το υλικό (ηλεκτρονικό και φυσικό) για να τις υλοποιήσουν. Συμμετέχουν σε δομημένα προγράμματα όπως το Π.Εξ.Σ.E., το Palin PCI, το Hanen Program, το Teach ή το FloorTime. Τους αξιοποιούμε σε ηλεκτρονικά μαθησιακά παιχνίδια όπως τα Kinems.

λογοθεραπευτησ στο σπιτι

Η οργάνωση του περιβάλλοντος του σπιτιού ή η αξιοποίησή του θεραπευτικά, είναι πολλές φορές αναγκαία για την αντιμετώπιση κάποιων δυσκολιών. Η θεραπεία στο σπίτι αξιοποιείται σαν μέσο επίτευξης συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων. Κατά περίπτωση, εξυπηρετεί και την αδυναμία μετάβασης του παιδιού ή της οικογένειας στο Κέντρο. 

Συχνές Ερωτήσεις για τη Λογοθεραπεία στο Σπίτι

Οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες;

Συνήθως οι γονείς συμμετέχουν στη θεραπεία, άλλες φορές είναι αυτοί που υλοποιούν το πρόγραμμα θεραπείας με την καθοδήγηση του λογοθεραπευτή.

Καλύπτονται όλες οι δυσκολίες στο σπίτι;

Ξεκινάμε από το τι έχει ανάγκη το παιδί και στη συνέχεια διερευνούμε τον καταλληλότερο τρόπο κάλυψης των αναγκών του. Η θεραπεία στο σπίτι δεν είναι πάντα ο ενδεικνυόμενος τρόπος.

Θεραπεία στο σπίτι γίνεται στους ενήλικες;

Μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν κινητικές δυσκολίες γίνεται θεραπεία στο σπίτι παρουσία του φροντιστή.